Tudás kisokos

A tudás kisokos egy fogalomtár, ahol megpróbálunk minden kifejezést elmagyarázni Önnek, hogy könnyebben eligazodjon a lakás hirdetések és az ezekhez kapcsolódó pénzügyek világában. A kisokos bejegyzéseit témakörök szerint csoportosítottuk, melyeket a bal oldalon talál. Amennyiben egy fogalom jelentését keresi, használja a keresőt!

Gyors keresés a kisokosban

Használati útmutató

Vissza a tetejére

Navigáció a térképen

A térképen a bal oldalt található navigációs gombok, vagy az egere segítségével navigálhat. A navigációs gombok közt a jobbra, balra, fel és lefelé mutató nyilak segítségével mozoghat a térképen, és a függőleges csúszka segítségével közelíthet rá illetve távolodhat el a térképtől. Az egérrel minden kényelmesebb. Kattintson a térképre, tartsa a bal gombot lenyomva, és húzza odébb a térképet. A közelítéshez ill. távolodáshoz használja egerének görgőjét! A térképnek három nézete van, melyek közül a jobb felső sarokban választhat. Próbálja ki mindegyiket!

Fogalomtár

Vissza a tetejére

Adó és értékbizonyítvány

Az adó és értékbizonyítványnak az ingatlan és az ingatlanszerzők-tulajdonosok adatait, az érték megállapításához szükséges adatokat, illetve az ingatlan forgalmi értékét kell tartalmaznia. Fel kell tüntetni azt is, hogy az ingatlan értékének megállapítása milyen időpontra vonatkozóan történt. Például: A Fiatalok Otthonteremtési Támogatásának igénylésekor kötelezően benyújtandó dokumentum.

Adós

Az a természetes személy, akivel a hitelintézet kölcsönszerződést köt, amely szerződés alapján a hitelintézet az abban meghatározott pénzösszeget az ügyfél rendelkezésére bocsátja. Másrészt, aki a kölcsön összegét és járulékait visszafizetni köteles. Az adóst és az adóstársat a kölcsönszerződés szerinti jogosultságok és kötelezettségek egyetemlegesen illetik meg, illetve terhelik.

Adóstárs

Az adóstárs olyan a kölcsönszerződést aláíró természetes személy, akit az adóssal együtt illetnek meg a szerződés szerinti jogosultságok és terhelnek a szerződés szerinti kötelezettségek, és akinek a jövedelme a lakáskölcsön elbírálásánál és a kölcsön nagyságának megállapításánál figyelembe vehető.

Aktiválás - Bankkártyák

Biztonsági és csalás elleni megfontolásokból a kibocsátó bankok az újonnan kibocsátott bankkártyákat inaktívan tartják rendszerükben, mindaddig, amíg a kártyabirtokos, vagy a bankfiók jelzi, hogy az a kártyabirtokos kezébe került. Ezután hajtható végre a bankkártya aktiválása. Aktiválás nélkül a bankkártya nem használható.

Albetétesítés

Társasházi lakások telekkönyvi nyilvántartására vonatkozó kifejezés. Lényegében azt a földhivatali eljárást jelenti, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti alszámot kapnak. Az albetét szám nem jelent mást, mint az egyes társasházi lakások egyedi helyrajzi számát, mely alapján a lakás egyedileg beazonosítható. Albetétesítés alapvetően jogerős használatba vételi engedély alapján kezdi meg kérelemre a földhivatal, azonban maga az albetét földhivatali megnyitása nem feltétlenül jár együtt a vevő adott lakásra vonatkozó tulajdonjog bejegyzésével.

Állandó megbízás

Olyan megbízás nyújtása a bank felé valamilyen műveletre, mely rendszeres gyakorisággal például minden hónapban vagy minden negyedévben teljesül.

Amortizáció

Az amortizáció számviteli szakkifejezés, mely az állóeszközök értékcsökkenését fejezi ki a számviteli, könyvviteli szabályoknak megfelelően. A vagyonértékelésben ennek megfelelője az avulás.

Annuitás

A pénzforgalom egyik eleme, melyre az egyenletes előfordulás és az egyenlő nagyság jellemző. Hozadéki értékelésnél rendszerint ilyen egyenletes, egyforma nagyságú jövedelmekkel számolnak. Az annuitás ezen kívül a hitelek törlesztésénél előforduló fogalom.

Árverés

Az árverés a végrehajtás alá vont ingatlan leggyakoribb eszköze. Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki. Végrehajtási árverés esetén a tulajdonostársakat elővásárlási jog nem illeti meg. Az árverés tényét a tulajdoni lap III. részére kell feljegyezni. Eredményes árverés esetén a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg az árverés kitűzésének tényét törölni kell a tulajdoni lapról. Az árverés sikertelensége azt jelenti, hogy az árverésen nem volt érvényes vételi ajánlat, az ajánlat alatta marad a becsérték felének, illetve a vevő a meghatározott határidőn belül a teljes vételárat nem fizette ki.

ATM

Automated Teller Machine, azaz készpénzkiadó automata. A kártyabirtokos kártyájával készpénzt az ATM-nél vehet anélkül, hogy emiatt a bankfiókba kellene betérnie. Az ATM-ek 24 órán keresztül működnek egész évben, a bankok nyitvatartási idejétől függetlenül. A kártyabirtokos a kártyáján szereplő emblémával ellátott ATM-ekből vehet fel készpénzt. Az ATM-nél lebonyolított készpénzfelvételi tranzakciók esetében mindig meg kell adni a kártyához tartozó PIN-kódot.

ATM kártya

Olyan bankkártya, mely kizárólag ATM-ből történő készpénzfelvételre alkalmas.

Átalakítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének, vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka.

Átlagos belmagasság

A helyiség hasznos alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterületnek a hányadosa (m3/m2).

Átutalás

Bankszámlák közötti pénzmozgás, általában az átutalást indító számlatulajdonos rendelkezése alapján.

Avulás

A vagyonértékelésben használatos, az állóeszköz halmozott, pénzben, vagy százalékban kifejezett értékcsökkenését jelenti. Az avulás oka az idő múlása miatti kopás, elhasználódás, értékvesztés. Nem kizárólag műszaki, hanem gazdasági, erkölcsi és piaci tényezők is változtatják az avulást.

Bankköltség

A bankok által az ügyfeleknek számlavezetéssel, hitelezéssel, és egyéb bankszolgáltatásokkal kapcsolatban felszámított költségek - díjak és jutalékok összege. Mértékét a mindenkori Általános Üzleti Feltételek alapján határozzák meg és az ún. Kondíciós listában - (Hirdetményben) teszik közzé, elérhetővé az ügyfelek részére.

Bankszámla

A bank által ügyfelei részére, a bankkal lebonyolított pénzügyi műveletről számlaszerűen vezetett elszámolás. A bankszámlák az ügyfelek fajtái szerint különbözők lehetnek, így például takarékszámla, napi pénzforgalom bonyolítására szolgáló folyószámla, illetve bizonyos határidőre lekötött betétszámlák, esetleg célbetétek.

BAR - KHR - Bankközi Adósnyilvántartó Rendszer

Természetes személy akkor kerül fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Azok a bankkártya birtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya - vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Felkerül a listára, aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható. A rendszerben a hátralék rendezését követően még 5 évig őrzik meg az adatokat. Az ügyfelek egy ún. Ügyféltudakozvány benyújtásával tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek e a rendszerben.

Bányatelek

A bányatelek a föld felszínének és mélyének az ásványi nyersanyagok, geometrikus energia feltárása és kitermelése céljára, valamint szénhidrogének föld alatti tárolására elhatárolt terület. A bányatelekké minősítés azzal a következménnyel jár, hogy a bányászatra jogosult (bányavállalkozó) köteles a tulajdonos rendeltetésszerű joggyakorlásához szükséges intézkedéseket megtenni. A föld mélyét kizárólag a bányaművelés céljára veheti igénybe úgy, hogy ezzel a föld tulajdonosát az ingatlan használatából ne zárja ki, az ingatlantulajdonos pedig a bányaművelés érdekében bizonyos korlátozások tűrésére köteles. Ilyen az építési tilalom, korlátozás, mérések, megfigyelések folytatása, jelzések, vezetékoszlopok elhelyezése.

Bázispont

A kamatláb egy század százaléka. Például: adott kamat növelését 2 bázispontban állapítják meg, ez azt jelenti, hogy 0, 02%-kal nő a fizetendő kamat mértéke.

Beépítésre szánt terület

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Ép. tv.) alapján beépítésre szánt területnek a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló részét kell tekinteni. A település közigazgatási területén belül is lehet beépítésre nem szánt terület.

Beépített térfogat

A beépített térfogat az épület külső határoló felületei által bezárt térfogat, melynek alsó határoló síkjai a pincei, alagsori, vagy földszinti padlószint.

Beépítettségi százalék

A telekre jellemző mérőszám. Az épületek földszinti bruttó alapterületeinek összegének és a telek területének a hányadosa.

Befektetés

Egy beruházási program általában kezdeti része, mely keretében kiadás eredményeképpen válik működőképessé a projekt.

Bejegyzés elve

A bejegyzés elve azt jelenti, hogy az ingatlanokat érintő jogváltozások általában akkor állnak be, ha azokat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik. A bejegyzési elv a jogok és a tények esetében érvényesül. Az ingatlan-nyilvántartásban egyes jogok a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. Az okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, a földhasználati jogot, a haszonélvezeti jogot, a használat jogát, a telki szolgalmi jogot, a jelzálogjogot (önálló zálogjogot). A bejegyzés feltétlen eleme e jogok keletkezésének, bejegyzés nélkül azok nem léteznek. Az említett jogokat csak akkor hozza létre a bejegyzés, ha szerződésen alapulnak.

Belső megtérülési ráta

Gazdasági mutatószám. A beruházásból származó eredmény mérésére, pontosabban a beruházás hozadéktermelő-képességének mérésének használatos. Alkalmazása széles körben elterjedt, ugyanakkor csak bizonyos feltételek megléte esetén ad megbízható eredményt. Kamatláb típusú mérőszám.

Belterület

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Ép. tv.) alapján belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történelmileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetve beépítésre szánt területet tartalmazó - kijelölt része.

Belterületi határvonal

A belterületi határvonal a belterületek és külterületek határvonalát jelöli.

Betét

A bank és az ügyfél szerződésén alapuló banki termék, amely általában számlakövetelés -számlán elhelyezett összeg, takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg, amely után a bank általában kamatot fizet. A betét lehet látra szóló, azonnal lehet fizetést teljesíteni és kötött betét, a lekötés bizonyos időszakra vonatkozik. Az utóbbi magasabb kamatozású. Ismerünk ún. célbetéteket is, amelyek meghatározott célra való előtakarékosságot szolgálják, illetve zárolt betéteket.

Betéti - Debit kártya

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A betéti kártya használatához szükséges egyrészt egy lakossági bankszámla, másrészt a kártya csak akkor használható, ha ezen a számlán a kártyabirtokos előzetesen pénzt helyezett el. A kártya használata során a felhasznált összeg mindig levonásra kerül a mögötte álló számlán lévő mindenkori egyenlegből. A kártya csak addig használható, amíg van pénz a kártyabirtokos számláján.

BÉT

Budapesti Értéktőzsde rövidítése

Bővítés

Meglévő építmény beépített térfogatának vízszintes és/vagy függőleges irányú növelése érdekében végzett építési munka. Például: toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés.

Branch

A bankfiók angol elnevezése a pénzügyi nyelvezetben.

Bróker

Ügynök, a devizapiacon szigorúan csak üzletek közvetítésével foglalkozó piaci szereplő.

Charge kártya

A Charge kártya hasonlóképpen működik, mint a hitelkártya, tehát a kártyabirtokos tranzakcióinak a fedezetét a bank által biztosított hitel képezi. Lényeges különbség a hitelkártyához képest, hogy ez elszámolási időszak végén a felhasznált hitelt teljes mértékben vissza kell fizetni. Egyes kibocsátó bankok legjobb ügyfeleiknek meghatározott hitelkeret nélkül bocsátják ki a Charge kártyát, tehát korlátlan költési lehetőséget adnak ügyfeleiknek. A folyamatos kártyahasználat feltétele, hogy a kártyabirtokos mindig időben teljesítse a visszafizetést. Legismertebb Charge kártyák az American Express és a Diners Club.

Chip kártya

A Chip kártyák információ hordozó közege a mágnescsík helyett a mikrochip. A chipen tárolható információ a pénzösszegtől kezdve a személyes adatokon, vércsoporton keresztül például: a pontgyűjtő akciók során felhasználható pontok adminisztrációjáig terjedhet. Jóval biztonságosabb, mint a mágnescsík, mert másolása nagyságrendekkel nehezebb és az ahhoz szükséges berendezések illegális beszerzése is körülményesebb és sokkal drágább.

Co-branding/co-branded kártyák

Egy kibocsátó bank és egy kereskedelmi vagy szolgáltató cég együttműködése alapján kialakított kártyaprogram és kártyatermék. Az ilyen kártya birtokosa a partnerek szolgáltatásainak igénybevételekor különböző kedvezményekben részesül, és előnyösebben jár, mintha a két üzleti partner szolgáltatásait külön-külön venné igénybe. Példák a co-branded kártyákra: bank és légitársaság = kedvezményes repülőjegy vásárlás, pontgyűjtés + kártya éves díj nélkül; bank és olajtársaság = kedvezményes üzemanyag vásárlás + alacsonyabb hitelkamat hitelkártya esetében; bank és mobil szolgáltató = beszélgetés összege szerinti kedvezmények a beszélgetési díjból + bankszámla vezetés ingyenessége. Számos más példa felhozható, közös tulajdonság, hogy a co-branded kártya birtokosa olyan kedvezményekben részesül, melyben a más kártyákat birtokló személyen nem. A co-branded kártyán minden, a programban szereplő partner emblémája megtalálható. Ha kettőnél több partner szerepel a co-branded programban, akkor multi-branded kártyáról beszélhetünk.

Credit kártya - Hitelkártya, (Lásd ott)

Hitelkártya

Csoportos beszedési megbízás

A számlatulajdonos által, olyan átutalásra adott megbízás ill. meghatalmazás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Általában szolgáltatói díjak, például közműszámlák rendszeres beszedésére használt korszerű, kényelmes fizetési mód.

Debit

Számviteli értelemben a betéti számlák elnevezéséhez kapcsolódó fogalom. A látra szóló (betéti) számlák elnevezésére szokták alkalmazni (Lásd betéti kártya címszónál is).

Debit kártya - Lásd a Betéti kártya címszónál.

Bététi kártya

Deviza

Számlán lévő, külföldi pénznemben elhelyezett összeg. Például: euróban vagy amerikai dollárban, számlán elhelyezett pénz.

Deviza belföldi

Természetes személyek esetében olyan ügyfél, akinek magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa van, vagy azzal rendelkezhet.

Deviza külföldi

Természetes személyek esetében olyan ügyfél, akinek magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa nincs, vagy azzal jogszabály értelmében nem rendelkezhet vagy nem köteles rendelkezni.

Diszkontálás

A jelenérték kiszámítása.

Diszkontált megtérülési idő

Gazdasági mutatószám. A megtérülési idő azon formája, ahol mind a befektetéseknek, mind a bevételeknek diszkontált formáját veszik figyelembe. Szokásos mértékegysége az év.

Dombornyomás

Az ilyen eljárással készített kártyák esetében a kártyán szereplő adatok kiemelkednek a plasztik lap síkjából és könnyen kitapinthatóak. Papíralapú elfogadásra kizárólag az ilyen eljárással készített kártyák alkalmasak, mert az adatok az imprinter („vasaló”) segítségével csak egy kiemelkedő felületről kerülnek át a papírból készült vásárlási szelvényre.

EBKM

Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. Számítását és közzétételét jogszabály írja elő a bankok számára. A mutató azt jelzi, hogy a ténylegesen kifizetendő betétösszeg alapján mekkora a kamatláb, ezáltal lehetővé teszi a különböző termékek összehasonlítását.

Egyenértékűség

Pénzösszegekre, pénzfolyamokra akkor mondjuk, hogy azok egyenértékűek, ha a nettó jelenértékük (NPV) egyenlő.

Egyenleg lekérdezés

Az arra alkalmas ATM-ek által kínált egyik szolgáltatás, melynek keretében a kártyabirtokos bankkártyájával lekérdezheti a bankkártya fedezeti számla még éppen felhasználható szabad egyenlegét.

Egyéb önálló ingatlan

Az egyéb önálló ingatlanoknak közös jellegzetességük, hogy ezen építmények vagy ezek önállósult részei tulajdonjogilag elkülönülnek attól a földrészlettől, melyen létesültek. Tehát az épület (építmény) tulajdonosi köre nem azonos a földrészlet tulajdonosi körével. Az épület (építmény) ez esetben nem alkotórésze a földrészletnek, ezért ezek az ingatlanok a piaci forgalomban önállóan vesznek részt. A földrészleten kívül önálló ingatlanok az alábbi építmények (épületek): 1./ Az az épület, pince, föld alatti garázs, és más építmény, mely nem, vagy csak részben a földrészlet tulajdonosának a tulajdona. 2./ A társasházban lévő öröklakás, illetőleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség - az alapszabály rendelkezésétől függően - a közös tulajdonban levő részekből az öröklakás tulajdonosát megillető hányaddal együtt. 3./ A szövetkezeti házban lévő szövetkezeti lakás, illetőleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség - az alapszabály rendelkezésétől függően - a közös tulajdonban lévő részekből a szövetkezeti lakástulajdonost, illetve helyiségtulajdonost megillető hányaddal együtt. 4./ A közterületről nyíló pince (föld alatti raktár, garázs) függetlenül annak rendeltetésétől, pince, melynek bejárata közterületről nyílik és nem a pince tulajdonosának a tulajdonában álló ingatlan alá nyúlik.

Egyoldalú közjegyzői okirat - Lásd Közjegyzői okirat címszónál

Közjegyzői okirat címszónál

Egységesség elve

Az ingatlan-nyilvántartás egységességének elve jelenti egyrészt a korábbi földnyilvántartás és a telekkönyv tartalmának egy nyilvántartásban történő megvalósulását, másrészt, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos adatok, jogok és tények nyilvántartása továbbra is egy szervezet, a földhivatal feladata.

Elfogadó bank

Az elfogadó bankok szerződést kötnek kereskedőkkel bankkártya elfogadásra. Amikor a kártyabirtokos kártyával fizet egy elfogadó helyen, a kártyát elfogadó kereskedő számlájára az elfogadó bank átutalja a vásárlás összegét. Ezzel egyidejűleg elküldi a kártyahasználattal kapcsolatos adatokat a vásárlást lebonyolító kártyabirtokos kibocsátó bankjához. A kibocsátó bank megterheli a kártyabirtokos kártyafedezeti számláját a vásárlás összegével. Az elfogadó bank százalékos jutalékot számít fel a vele szerződött kereskedőnek minden bankkártyás vásárlás folyamán, ezt a százalékos díjat nevezik elfogadói jutaléknak. A kibocsátó bank nem számít fel díjat a kártyabirtokos felé a kártyával bonyolított vásárlási tranzakciókért.

Elidegenítési és terhelési tilalom

A rendelkezési jog egyik legerősebb korlátja az elidegenítési és terhelési tilalom. E tilalom lényegében azt jelenti, hogy a tulajdonjog másra nem átruházható és a tulajdon tárgya biztosítékul sem adható. Az elidegenítési és terhelési tilalom alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton és szerződésen. A kikötés csak a tulajdonjog átruházásakor történhet. Az elidegenítési és terhelési tilalom ellenére gyakorolt rendelkezési jog semmisséget eredményez.

Előfinanszírozási jutalék

Államilag támogatott kölcsönök esetén a támogatott, kedvezményes forrást a bank a kölcsönügylet FHB (Földhitel- és Jelzálogbank) részéről történő megvásárlásával tudja igénybe venni. Ennek megfelelően a kölcsönszerződés megkötését követően az FHB által történő kölcsönügylet megvásárlásáig kerül felszámításra. Mértékét és részletes feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza.

Előtörlesztés

Az ügyfél olyan rendkívüli, a rendszeres törlesztésen felüli befizetése, amellyel csökkenteni kívánja (tudja) még fennálló tartozását. Amennyiben a teljes, fennálló tartozás idő előtt visszafizetésre kerül, úgy teljes előtörlesztésről beszélünk.

Elszámolási időszak - Hitelkártya

Két számlakivonat között eltelt időszak, amely alatt a hitelkártyával lebonyolított műveletek nyilvántartásra kerülnek a hitelkártya fedezeti számlán.

Előszerződés

A felek megállapodnak abban, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Az előszerződést a szerződésre előírt alakban kell megkötni. Az előszerződés a szerződéstől mindenképpen különbözik abban, hogy tartalma kevesebb (hiszen csak szerződéskötésre vállalnak kötelezettséget), és a szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az előszerződés létrejötte után beállott körülmény folytán a szerződés teljesítésére nem képes, illetőleg a szerződés megkötése nemzetgazdasági érdeket sértene, vagy ha e körülmény alapján a szerződés megkötése után elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. Ha nincs olyan ok, amely a szerződéskötés megtagadását lehetővé tenné, a szerződéskötés mégis elmarad, a bíróság bármelyik fél kérelmére a szerződést létrehozhatja és tartalmát megállapíthatja. Előszerződésről csak akkor lehet szó, ha a felek kifejezett írásbeli megállapodása tartalmazza, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek.

Elővásárlási jog

Az elővásárlási jog lényege az, hogy amennyiben a tulajdonos az ingatlanát el kívánja adni, úgy az elővásárlásra jogosult azt egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele, hogy a tulajdonos el akarja adni az ingatlant. Ha az ingatlant elővásárlási jog terheli, a tulajdonos a kapott vételi ajánlatot köteles közölni az elővásárlási jog jogosultjával. Ha az elővásárlási jogosult az ajánlatot elfogadja, az adásvételi szerződés létrejön. Ha az elővásárlásra jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem válaszol, nem nyilatkozik, az eladó az ingatlant eladhatja az eredeti ajánlattevőnek. Az elővásárlási jog személyhez kötött, a jogosult nem ruházhatja át, halálával a jog megszűnik. Az elővásárlási jog megállapodás vagy jogszabály alapján keletkezhet. Közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat jogszabály alapján illeti meg az elővásárlási jog, ha bármelyik tulajdonostárs tulajdoni illetőségét kívül álló személynek kívánja eladni. Elővásárlási jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, vagy ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni a tulajdoni lap III. részére.

Emeletráépítés

Meglévő épület épületmagasítással járó függőleges irányú bővítése új építményszint létesítése érdekében.

Építési engedély

Az építésügyi hatóság engedélye- építési engedély szükséges meghatározott építési munkák végzéséhez. Ilyen például az építés, bővítés, bontás.

Építési határvonal

A telek előkertjét, oldalkertjét, és hátsókertjét meghatározó vonalak.

Építési hely- telek beépíthető része

Az építési teleknek az elő-, oldal-, és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen - a védőtávolságok megtartásával - az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (ek) elhelyezhető(k).

Építési övezet

A beépítésre szánt (beépített) területek terület-felhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás.

Építési telek

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Ép. tv.) alapján építési telek: csak a beépítésre szánt területen fekvő, építési szabályoknak megfelelően kialakított, köz-, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek. Nem tekinthető építési teleknek az a földrészlet - bár önálló helyrajzi száma van - amelyet köz vagy magánút hiányában csak másik telekről lehet megközelíteni.

Építési tilalom- Lásd változtatási tilalom.

Lásd változtatási tilalom.

Építési vonal

Az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban vagy szabályozási tervben meghatározott olyan vonal (ak), amely(ek)re az épületet - homlokzattal és homlokzati határfal külső síkjával - a telek homlokvonala vagy más határvonala felé kötelezően helyezni kell.

Értékbecslés

Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) vizsgálatával járó szakvélemény, amely a helyszíni szemléből áll és amelynek végeredményeképpen a hivatalos értékbecslő írásos elemzést készít, megindokolva az általa meghatározott értéket. Az értékbecslés az ingatlan forgalmi (piaci) értékének meghatározását jelenti. A Bank csak az általa elfogadott értékbecslők ingatlan értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Az aktuális értékbecslők listáját a REM rendszeresen közzéteszi és eljuttatja a hálózat részére. Bizonyos hitelek esetében az értékbecslést az FHB (Földhitel- és Jelzálogbank) végzi.

Értékcsökkenés

A számvitelben az amortizáció, a vagyonértékelésben az avulás. Lényege minden esetben az idő múlása miatti értékmódosulás, legtöbb esetben értékvesztés.

Értékelési Szakvélemény

A vagyonkezelő munkájának eredményét szakvéleménybe, más néven Értékelési Szakvéleménybe foglalja. Ennek az értékelt vagyontárgytól függően vannak különleges és állandó részei. Ilyen állandó elemek a következők: A megbízás körülményeinek ismertetése, a felhasznált információk és forrásuk, az értékelt vagyontárgy bemutatása, a piaci környezet bemutatása, az alkalmazott értékelési módszer bemutatása, az értékelés fordulónapja, a vagyonértékelő jogosultságának igazolása.

Értékmódosító tényező

A forgalmi érték megállapítása során az összehasonlító adatokból indulnak ki. A vizsgált állóeszköz az összehasonlítás bázisától egyes tulajdonságaiban szükségszerűen eltér. Azok a tulajdonságok, amelyek az érték alakulását lényegesen befolyásolják, az értékmódosító tényezők.

Értéknap

Egy ügylet keretében történő kifizetések tényleges teljesítésének, könyvelésének dátuma.

Éves díj- Bankkártyák

A kártyakibocsátó bankok évente vagy kétévente számítják fel a kártyadíjat, melyet a kártyabirtokosnak kell megfizetnie. Az éves díj megfizetése a kártyaigénylés előfeltétele. Egyes bankok nem számítanak fel éves díjat bizonyos kártyatípusok esetén.

Fedezet

Gyűjtőfogalom, amely magában foglalja azokat a bank által elfogadható biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.), melyekből a pénzintézet a nem szerződésszerűen teljesítő adósai/adóstársai esetében követelése kielégítését kezdeményezheti, azaz kinnlevősége megtérülhet.

Felszámolási eljárás

A felszámolási eljárás célja a fizetésképtelenné vált gazdálkodó szervezetek (jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyéb gazdálkodó szervezetek) jogutód nélküli megszüntetése olyan módon, hogy a hitelezőket kielégítse a törvényben meghatározottak szerint. A felszámolási eljárás tényének feljegyzését követően további bejegyzések csak a felszámoló kérelme alapján teljesíthetők.

Felszámolási érték

A piaci érték egy formája, amelynél nem teljesül az, hogy az adásvételi tárgyalásokra ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre.

Félkomfortos

Az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem fellel meg, de legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, WC-vel, közművesített (legalább villany és vízellátás), egyedi fűtési móddal rendelkezik.

Félszoba

Az olyan lakószoba, melynek alapterülete 6 négyzetméternél nagyobb, de a 12 négyzetmétert nem haladja meg.

Felújítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka.

Folyosó

Önálló rendeltetési egységek, helyiségek megközelítésére szolgáló, közös használatú közlekedő.

Forgalmi érték

A forgalmi értékelés módszerével megállapított vagyonérték.

Forgalmi értékelés

Állóeszközök értékének megállapítására használatos, mindennapos ügyletekben a leginkább ajánlható módszer. Alapelve az összehasonlítás, azaz az eddigi hasonló és megtörtént ügyletek, adásvételek során kialakult árakat kell összehasonlítani és ezekből következtetni a vizsgált eszköz értékére, figyelembe véve az értékmódosító tényezőket is.

Felhasználható hitelkeret

Hitelkártya esetében - Lásd hitelkeret címszó alatt.

Fizetési határidő - Hitelkártya esetében

Az az időpont, amikorra a minimum fizetendő összegnek meg kell érkeznie a kártyaszámlára.

Folyószámla

Több értelmezésben beszélhetünk róla: 1./ Olyan betéti számla, amelyről azonnal (látra szólóan) lehet fizetést teljesíteni. Sok országban a követelés maradékok után nem fizetnek kamatot. Az adós és a hitelező között tartós a szerződéses kapcsolat. 2./ Olyan számla, amelyen mind a betét-, mind a hitelforgalmat könyvelik. 3./ Olyan számla, amely felett készpénzt helyettesítő eszközzel lehet rendelkezni.

Folyószámlahitel

Hitelkeret, mely a bankszámlához kapcsolódik és a pénz „elfogyása” esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költésekre. Minden befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

FOT - Fiatalok Otthonteremtési Támogatása

Kormányrendelet által szabályozott (12/2001. I. 31. Kormányrendelet és módosításai) közvetlen állami támogatás, melyet használt lakás vásárlására nyújt házas- vagy élettársaknak. A támogatás igénybevétele korhatárhoz kötött, valamint az egyéb támogatási feltételeknek való megfelelésen kívül a vételár is maximalizálásra került.

Használatbavételi (lakhatási) engedély

Az építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely tanúsítja, hogy az adott építmény az építési és egyéb engedélyezési terveknek megfelel, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad.

Haszonélvezeti jog

A haszonélvezet olyan jogviszony, amelynél fogva a jogosult, a más személy tulajdonában lévő dolgot birtokolhatja, hasznait szedheti. A haszonélvezet megállapodás, bírósági, hatósági határozat alapján, vagy jogszabálynál fogva keletkezik. Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, vagy az ingatlan természetben meghatározott, vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni a tulajdoni lap III. részére. A bejegyzésben fel kell tüntetni a haszonélvezeti jog időtartamát is, illetőleg azt, hogy a jogosultat élete végéig megilleti (holtig tartó haszonélvezeti jog). A haszonélvezeti jog jogi személy javára is bejegyezhető. Haszonélvezeti jogot több jogosult javára egyidejűleg is be lehet jegyezni, fel kell azonban tüntetni, hogy a haszonélvezeti jog a jogosultakat közösen, vagy egymás utáni sorrendben illeti meg. Az özvegyi jog a túlélő házastársat az általa meg nem örökölt dolgon megillető haszonélvezeti jog.

Helyrajzi szám

A helyrajzi szám az ingatlanok egymástól való megkülönböztetésére és nyilvántartásba vételére szolgáló azonosítószám. A földrészletek és az egyéb önálló ingatlanok helyrajzi számozására eltérő szabályok vonatkoznak.

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni, jövedelmi viszonyait (bizonyos hitelek esetében), fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét. A hitelbírálat eredményeképpen a kérelem elutasításra kerül vagy pozitív bírálat esetében megállapítják a nyújtható hitel összegét.

Hitelbiztosítéki érték

Az értékbecslésben megállapított ingatlan forgalmi értékéből - a hitelbírálat során -, számított azon érték, amelyen a bank - figyelembe véve az adott hitelezési kockázatot, elfogadja fedezetként az ingatlant. Értéke egyedi, függ a vizsgált ingatlan állagától, elhelyezkedésétől, típusától stb. A hitelbiztosítéki érték nagysága alapvető elem a maximálisan folyósítható hitel összegének megállapításában.

Hitel (credit) kártya

A hitelkártya mögött álló hitelkártya fedezeti számlán a Bank a kártyabirtokos részére egy hitelkeretet helyez el. A kártyabirtokos a hitelből akkor is vásárolhat, ha éppen nincs pénze. Az elköltött hitelt csak később kell visszafizetni akár teljes egészében, akár részletekben. A teljes összeg határidőre történő visszafizetésekor a felhasznált hitel ingyenes, tehát mentes mindenféle kamattól, illetve költségtől. Részletfizetés választásakor figyelembe kell venni a minimum visszafizetendő összeget. A minimum összeg mindenkori visszafizetése esetén a hitelkártya folyamatosan használható, lévén, hogy a visszafizetett összegek feltöltik a kártyabirtokos hitelkeretét. Charge kártyával ellentétben a hitelkártya esetében nem kötelező mindig a teljes felhasznált összeget visszafizetni. Hitelkamat és késedelmi kamat kizárólag akkor kerül felszámításra, ha a kártyabirtokos nem a teljes felhasznált összeget fizeti vissza, illetve a törlesztést határidő után rendezi. A hitelkártya igényléséhez az ügyfélnek nem kell számlát nyitnia, betétet elhelyeznie vagy jövedelmét átutalnia a Banknak.

Hitelkeret (felhasználható) hitelkártya esetében

A kártya tulajdonosának rendelkezésére álló összeg, amely a teljes hitelkeret értékéből a felhasznált hitelkeretet illetve a zárolt összeget levonva adódik.

Hitelintézet

A hitelintézetekkel kapcsolatban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, 1996. évi CXII. törvény az irányadó. E szerint hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, illetve készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására. A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet) lehet.

IBAN

International Bank Account Number - meghatározott számlaszám képzési algoritmust rögzít, mely a bankszámlaszámból képezhető, és ezzel a bankszámlaszám nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg. Megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Ikerház

Két szomszédos építési telek közös oldalhatárán egymástól szerkezetileg független, nyílás nélkül tűzfalakkal csatlakozó két olyan önálló épület, amely külsőleg egy épület képét mutatja.

Infrastruktúra

Az infrastruktúra szintje, állapota az ingatlanok értékének fontos befolyásolója. Beszélhetünk szűk értelemben vett infrastruktúráról, valamint tágabb értelemben vett infrastruktúráról. Ez utóbbi az ellátottság, a beszerzési, közlekedési, szórakozási, környezeti tényezőket is magába foglalja.

Ingatlan

Az Itv 102. § (1) bekezdés b. pontja értelmében: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.

Jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank által, a pénzpiacok és a gazdaság helyzete alapján meghatározott kamat. Referencia kamatként is működik, ennek függvényében változnak/változhatnak a betétek és hitelek után fizetendő kamatok is.

Jelenérték (Present value)

Egy pénzfolyamhoz tartozó, adott kamatláb mellett kiszámítható érték. Számításakor a pénz időértékének figyelembe vételére a kamatos kamat képleteit használják.

Jelzálogjog

Jelzálogjogról van szó akkor, ha a zálogjogosultat nem illeti meg a zálogtárgy birtoklásának joga.

Kamat

Az az összeg, amelyet pénzkölcsön (hitel) összege után az adós fizet a hitelezőnek, illetve a bank fizet a betétesnek a nála elhelyezett betét(ek) után.

Kamatláb

A kölcsön adott összeg és a kamat meghatározott időszakra, rendszerint egy évre vonatkozó összegének százalékos aránya.

Kamatmentes periódus hitelkártyánál

A két számlakivonat készítési időpont (fordulónap) közötti idő és a fizetési határidő napjáig eltelt időszak összevonásából adódó időtartam, mely: figyelembe véve a munkaszüneti napokat is.

Kamatos kamat

Olyan kamatszámítási eljárás, amelynél egy-egy elszámolási időszak lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez, illetve a kölcsönhöz, és a továbbiakban már ez után is számítanak kamatot.

Kamatperiódus

Az az időszak, amely alatt a hitel kamata nem változik.

Kártyabirtokos

A kibocsátó bank által kibocsátott bankkártya birtokosa. A bankkártya tulajdonosa a kibocsátó bank, tehát az egy kártyabirtokos által elvesztett és más által megtalált bankkártyát a kibocsátó banknak kell visszajuttatni. A bankkártyát szerepel a kártyabirtokos neve, az üzleti (business) kártyák esetében a vállalat neve is.

Kártyakibocsátó bank

A kártyaszerződés alapján a kártyát a kártyabirtokos részére kibocsátó bank. A kártya viseli a kártyakibocsátó bank emblémáját (logó).

Kedvezményezett

Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára valamilyen szolgáltatást vagy fizetést teljesíteni fognak.

Készfizető kezes

A készfizető kezes olyan, a kölcsönszerződést aláíró személy, aki arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós-(adóstárs) nem tesz eleget a szerződésben vállalt, elsődlegesen fizetési kötelezettségeinek, akkor maga fog teljesíteni, fizetni az adós(adóstárs) helyett. Lényegében egy teljes vagyonnal való helytállási kötelezettségvállalás nemfizetés esetére. A készfizető megjelölés arra utal, hogy a banknak a kezesség, mint biztosíték érvényesítésével nem kell megvárni azt, hogy az adós(adóstárs) elleni behajtás eredménytelen legyen. A jogosultat tehát nem terheli a sortartási kötelezettség, maga dönti el, hogy a követelést az adóssal/adóstárssal vagy a készfizető kezesekkel szemben érvényesíti.

Kétoldalú közjegyzői okiratba foglalás - Lásd a közjegyzői okirat címszónál

Lásd a közjegyzői okirat címszónál

Kétszintű bankrendszer

Ennél a bankrendszernél a kereskedelmi bankok állnak csak közvetlen kapcsolatban a lakossággal és az üzleti élettel, a jegybank (Magyar Nemzeti Bank) csak a kereskedelmi bankokkal. Magyarországon kétszintű bankrendszer van.

Késedelem hitelkártya esetében

Ha a türelmi időszak végéig a hitelkártya birtokosa még a minimum fizetendő összeget sem rendezi, akkor a hitelkártyával felhasznált összeget (kibocsátó bank követelése) késedelmi kamattal terheli a kibocsátó bank.

Kiegészítő állami kamattámogatás

Kormányrendelet által szabályozott (12/2001. I. 31. Kormányrendelet és módosításai), új lakás építésére, vásárlására, házaspároknak és gyermeküket egyedül nevelő szülőknek adható kölcsön mögötti állami támogatás, melyet a kamatok megfizetéséhez nyújt. A kormányrendelet értelmében jelenleg (2006. augusztus) a támogatás 20 évig biztosított.

Kiskorú

Kiskorú az, aki 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.

Kondíciós lista

A banki termékekre vonatkozó, a bank üzleti helyiségeiben kifüggesztett és az elektronikus csatornákon is általában elérhető tájékoztató, mely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek és más szerződéses elemeket tartalmaz. (Néhány pénzintézetnél Hirdetmény az elnevezése.

Konverzió

Egy deviza másikra devizára történő átváltása.

Konverziós díj

A deviza átváltásáért a Bank által felszámított költség.

Komfortos

Az az ingatlan, amely legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, vízzel ellátott főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvíz ellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik.

Közjegyzői okirat

Olyan, a közjegyzőkről szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve hogy azok a valóságnak megfelelnek. Maga az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, mely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Az ún. kétoldalú közjegyzői okiratba foglaláskor az ügyfelen/ügyfeleken és a közjegyzőn kívül a Bank egy munkatársa és részt vesz az okiratban foglaltak ismertetésén ill. a Bank képviselője is aláírja azt. A közjegyzői okiratba foglalás az ügyfél nem szerződésszerű teljesítése esetén gyorsított eljárást tesz lehetővé, mivel bírósági eljárás nélküli végrehajthatóságot biztosít a pénzintézet részére. Mindkét eljárás díját az ügyfél fizeti.

Lakásépítési/vásárlási kedvezmény (LÉK) - „Szoc.pol.”

Kormányrendelet által szabályozott (12/2001. I. 31. Kormányrendelet és módosításai), új lakás építésére, vásárlására, házaspároknak és gyermeküket egyedül nevelő szülőknek adható egyszeri, egyösszegű, vissza nem fizetendő, kamatmentes támogatás. A meglévő gyermek(ek)re ill. egyéb feltételek teljesülése esetén a vállalt (max. 2 gyermekig, elnevezése: megelőlegező kölcsön) gyermek(ek)re vehető igénybe, a jogszabályban megfogalmazott támogatásra való jogosultság feltételeinek teljesülése esetén.

Lakóingatlan

Az Áfa. Tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontja értelmében: lakás céljára létesített, és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak az épülethez tartozó földrészlet, valamint az azon létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha a lakóépülettel egybeépült, így különösen: garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület.

Lakószoba

Lakószobának akkor tekinthető a helyiség, ha az Ltv.-ben meghatározott feltételekkel együttesen rendelkezik. Ha a követelmények közül bármelyik hiányzik, akkor nem lakószobának, hanem csak egyéb helyiségnek minősül. Tehát lakószoba az a helyiség, melynek alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja; külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal, vagy ezzel egyenértékű, más anyagból készült fal; ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik; melegpadlója van; fűthető; legalább egy 2 m-es ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik.

Láncház, sorház, átriumház gyűjtő-meghatározása

Építési telkenként, egy önálló rendeltetési egységet (pl. lakást vagy egy üdülőegységet) magában foglaló, egymástól független épületszerkezetekkel és vezetékekkel megvalósított önálló épületek zártsorú beépítéssel, csoportosan elhelyezett együttese.

Lejárat

A hitel folyósításától a kamatokkal együtt történő visszafizetéséig eltelt idő.

Letéti igazolás - Lásd ügyvédi letéti igazolás címszó alatt.

Lásd ügyvédi letéti igazolás címszó alatt.

Limitfigyelés

Az a szolgáltatás, melynél a csoportos beszedésekre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a bank kifizetést. Ebben az esetben a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban.

MasterCard

A MasterCard az Europay európai kártyatársaság amerikai partnere. A MasterCard kártyák az Europay/MasterCard nemzetközi kártyatársaság betéti kártyái közé tartoznak. Előfordulnak betéti- (Debit) és hitelkártya (Credit) változatban is.

Megtérülési idő

Gazdasági mutatószám, mely a beruházott összeg és az éves tiszta eredmény hányadosaként értelmezhető.

Megyei földhivatalok

A földügyi szakigazgatási feladatokat másodfokon a megyei földhivatalok, a fővárosban a Fővárosi Földhivatal végzi. A megyei földhivatalok másodfokon elbírálják a körzeti földhivatalok határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket, valamint az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos különböző irányító, ellenőrző és felügyeleti teendőket látnak el.

Melléképítmény

Az építési telken, építési területen álló épületek mellett a telek beépített területébe be nem számítóan elhelyezhető.

Mellékhelyiség

Az önálló rendeltetési egység főhelyiségeinek rendeltetésszerű használatához szükséges vagy azt kiegészítő, általában közlekedő, tároló, tisztálkodó, üzemeltetési rendeltetésű (pl. fűtő, épületgépészeti, hulladéktartály-tároló) helyiség, illemhely, teakonyha stb., továbbá a lakás- és üdülőegység főzőhelyisége.

Méltányolható lakásigény

A 12/2001. I. 31. Kormányrendelet (és módosításai) által meghatározott. A lakásigény méltányolható mértéke a felépítendő, bővítendő vagy a megvásárolni kívánt új lakás szobáinak száma, mely az együttköltöző családtagok, illetve a családban nevelt kiskorú gyerekek figyelembe vételével került meghatározásra. Figyelembe veendő továbbá az építési költség, illetve a vételár, mely nem haladhatja meg a szobák számához rendelt maximális értéket, melyet a Pénzügyminisztérium határoz meg.

Minimum fizetendő összeg (hitelkártya)

A mindenkor érvényes Lakossági Kondíciós Lista alapján számított összeg, melynek a fizetési határidőig meg kell érkeznie a kártyaszámlára. Amennyiben ez nem történik meg, az ügyfél késedelembe esik, mely késedelmi díj terhelésével jár.

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)

Az 1993-ban létrehozott OBA-t független igazgatótanács irányítja, és az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. Az OBA személyenként és hitelintézetenként hatmillió forint értékhatárig (2006. augusztusában érvényben lévő szabályozás értelmében) garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik.

Osztatlan közös tulajdon

Közös tulajdon esetén a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog használatára azonban ezt a jogot az egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére. Az osztatlan közös tulajdon egy tulajdoni lapon és helyrajzi számon kerül nyilvántartásra. Fedezetként történő elfogadása akkor lehetséges, ha a használati megosztása rendezett. A tulajdonostársak a dolog használatát szerződésükkel szabadon rendezhetik, annak tartalmát törvényi előírás nem korlátozza. Nincs ezért akadálya annak, hogy a tulajdonostársak a tényleges hányadaik szerinti indokolt birtok-mértéktől eltérjenek, sőt annak sem, hogy az egyik tulajdonostárs a dolog kizárólagos birtokára legyen jogosult e megállapodás alapján.

Önállóan forgalomképes tulajdoni hányad

Osztatlan közös tulajdon esetén az önálló tulajdoni illetőség önállóan is értékesíthető. Zálogjoggal (Lásd ott) is terhelhető az önálló tulajdoni hányad anélkül, hogy a többi tulajdonostárs hozzájárulására szükség lenne. Osztatlan közös tulajdon önálló tulajdoni illetőségén alapított zálogjog esetén a tulajdonostársaknak szükséges az ingatlan használati megosztásról szóló megállapodást aláírnia.

Önálló zálogjog

Zálogjog úgy is alapítható, hogy az a zálogtárgyat személyes követelés nélkül terhelje, tehát az alapköveteléstől függetlenül is létezik, önálló jogviszony tárgya. Miután azonban nincs alapul szolgáló követelés, amelynek lejárata megnyitná a zálogjogból való kielégítési jogot, ezért törvény alapján felmondással nyílik lehetőség a kielégítésre, melynek során a zálogjogosult - a zálogszerződésben meghatározott összeg, és annak járulékai erejéig - kizárólag a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból kereshet kielégítést. A zálogszerződést tehát külön fel kell mondani ahhoz, hogy a kielégítési jog megnyíljon. Az önálló zálogjog fontos tulajdonsága, hogy átruházható.

Önrész

Az ingatlan vételárának, építési költségének a bankkölcsönön (hitelen) felüli része. Az önrészbe a Bankok beleszámítják például: a lakásépítési/vásárlási (LÉK) kedvezmény összegét, a készpénzt, a meglévő ingatlan értékesítéséből származó összeget, a vissza nem fizetendő önkormányzati és vállalati kölcsönöket stb

Összkomfortos

Összkomfortos az a lakás, amely legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátás, szennyvízelvezetés), melegvíz-ellátással rendelkezik (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz ellátás, villanybojler, gáz vízmelegítő), központi fűtési móddal rendelkezik (táv-, egyedi központi vagy etage fűtés).

Özvegyi jog

Az özvegyi jog a túlélő házastársat az általa meg nem örökölt dolgon megillető haszonélvezeti jog.

Password

A jelszó angol elnevezése.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)

Az összes magyarországi pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.

PIN-kód

A PIN (Personal Identification Number), azaz személyi azonosító szám a kártya kibocsátásakor átadásra kerül a kártyabirtokosnak A PIN-kód nélkül nem lehet készpénzt felvenni ATM-ből. Bizonyos elfogadó helyeken a kártyával történő vásárláskor is kötelezően meg kell adni a PIN-kódot. A kód szigorúan titkos, azt még a kibocsátó bank alkalmazottai sem ismerik. A PIN-kódot tilos más személy tudomására hozni, ellenkező esetben a kibocsátó bank minden további vizsgálat nélkül elutasítja a kártyabirtokos esetleges, valamely el nem fogadott tranzakcióból származó reklamációját.

PIN pad

A POS terminálhoz csatolt kis méretű elektronikus készülék, mely arra szolgál, hogy a kártyabirtokos a vásárlás során a PIN-kódot bebillentyűzze, ha a pénztáros erre kéri.

POS (Point of sale) terminál

EFTPOS mozaikszó jelentése Electronic Funds Transfer at Point Of Sale. Közkeletű nevén POS terminál, melynek segítségével a bankkártyás vásárlás lebonyolítható. A készülék beküldi a bankkártya, valamint a vásárlás adatait a kibocsátó bank autorizációs rendszerébe, ahol megtörténik az azonosítás, a fedezet ellenőrzés, illetve annak vizsgálata, hogy a kártya szerepel-e a tiltott kártyák listáján. A készülék a tranzakció engedélyezése után kinyomtat egy vásárlási szelvényt, melyet a kártyabirtokosnak alá kell írnia. Az aláírással igazolja, hogy elismeri a tranzakció létrejöttét.

Pre-paid (előre fizetett) kártya

Egy előre meghatározott összegért megvásárolt olyan kártya, mely egy bizonyos elfogadói körben használható. Ilyen például a telefonkártya.

Rangsor elve

A rangsor elve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények egymáshoz való viszonyát szabályozza. Meghatározza a jogokra és tényekre vonatkozó egyes bejegyzések hatályosulásának sorrendjét és időpontját.

Rendelkezésre tartási jutalék

A bankok általában a még fel nem használt (igénybe nem vett) hitel után számítják fel ezt a díjat, napi meghatározással. Lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

RET - Retail Banking

A bank lakossági üzletága.

Sávos kamatozás

Nem egy előre meghatározott futamidőre határozzák meg a kamatokat, hanem a lekötési, betét elhelyezési időt különböző kamatozású sávokra osztják fel. A sávos kamatozás jelentheti az elhelyezett összeg szerinti sávok különböző kamatozását is, azaz a bizonyos összeghatár feletti részösszeg nagyobb kamattal kamatozik.

SST - Self Service Terminal

Önkiszolgáló terminál, mely a bankfiókok 24 órás zónájában vannak elhelyezve. Szolgáltatásai bankkártyáfal (és ennek megfelelő azonosítással) érhetőek el. Alapvető szolgáltatásai: termékleírások, számlainformációk, bizonyos pénzügyi tranzakciók.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, melyen keresztül bonyolódik a devizapiaci üzletek túlnyomó része.

Számlatulajdonos

Az a természetes vagy jogi személy, aki a bankszámla felett rendelkezésre jogosult.

„Szoc.pol.”

Szociálpolitikai támogatás, lásd lakásépítési/vásárlási kedvezmény címszó alatt.

Társkártya hitelkártya esetében

A hitelkerethez további kártya csatolható, amivel a hitelkártya tulajdonosa által megnevezett személyek szintén hozzáférhetnek a számlához/hitelkerethez.

Társkártya birtokos

Egy kártyafedezeti számlához több kártyát is kérhet a Főkártya birtokos. A Főkártya birtokos minden hónapban kap egy számlakivonatot (kivéve, ha jelezte a kibocsátó banknak, hogy más ütemezésben kéri, vagy egyáltalán nem kéri), melyen minden, a Társkártya birtokos által lebonyolított tranzakció is szerepel. A Főkártya birtokos egy személyben felel a kártyafedezeti számlán lebonyolított összes tranzakcióért, tekintet nélkül arra, hogy ki bonyolította le azokat.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

A bankok egyes hiteleit teszi összehasonlíthatóvá. Törvényi előírás szerint a mutató minden olyan költséget magába foglal, amelyet a hitel felvételekor az ügyfélnek ki kell fizetnie, tehát nem csak a fizetendő kamatot és a kezelési költséget (pl.: hitelbírálati díj, konverziós díj). Annál a hitelnél, ahol a meghirdetett kamatnál sokkal magasabb a THM, igen magas járulékos költségekkel kell számolnia az ügyfélnek.

Terhelési (Charge) kártya

A hitelkártyák egy speciális válfaja, melynél az elszámolás időszakban lebonyolított tranzakciók ellenértékét (kintlévőség) a türelmi időszak végén teljes egészében törleszteni kell, tehát nincs minimum fizetendő összeg. Ilyen kártyák pl. az American Express egyes kártyatermékei, illetve a Diners Club kártya. A terhelési kártyák rendszerint igen magas éves díj ellenében igényelhetők, cserébe azonban egyes kibocsátó bankok korlátlan hitelkeretet nyújtanak. Úgy, mint a többi kártya esetében, a terhelési kártyák is léteznek magánszemély és vállalati változatban.

Tulajdoni lap

Földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan nyilvántartás által bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait (tulajdonosok, cím stb.) A tulajdoni lap lehet ún. teljes (első tulajdonos bejegyzésétől a jelenlegi tulajdonosig) ill. részleges (csak a legutóbbi - jelenlegi - tulajdonos adatai).

Tulajdonjog

A tulajdonjog a dolgok feletti hatalmat jelenti, amelynek lényeges tartalma a birtoklás, a használat és hasznosítás, valamint a rendelkezés joga. A tulajdonos mindenkit eltilthat a dologtól, akinek nincs a dologra vonatkozó joga. Tulajdonjogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, illetve ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni a tulajdoni lap II. részére.

Tulajdonjog fenntartással történő eladás

Az eladó az adásvételi szerződés megkötésekor a tulajdonjogot a maga javára továbbra is fenntarthatja a vételár teljes kiegyenlítéséig. Tulajdonjog fenntartással történő eladásról van szó, ha a szerződésben a felek abban állapodtak meg, hogy a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó engedélyt az eladók a vételár teljes kifizetése után külön okiratban fogják megadni. A tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét az eladott egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, vagy ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni a tulajdoni lap III. részén. A feljegyzés hatálya azonos a szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó feljegyzés hatályával.

User

A számítógépes alkalmazások alkalmazóinak angol elnevezése, jelentése: felhasználó.

Ügyféltudakozvány

A BAR listába történő betekintési jog eszköze, nyomtatványa az ügyféltudakozvány. A választ postai úton kapja meg az ügyfél. A tájékoztatás a kérelmező számára évi egy alkalommal díjtalan.

Ügyvédi letéti igazolás

Ügyvéd vagy ügyvédi iroda által kiállított igazolás, mely bizonyítja, hogy a hitelcél szerinti ingatlan eladói az ügyvédnél vagy ügyvédi irodánál letevőként letétbe helyezték az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló nyilatkozatukat, mely alkalmas arra, hogy a vevők tulajdonjogát az illetékes földhivatal bejegyezze.

Üzletszabályzat

A hitelintézet a részére engedélyezett, és általa rendszeresen végzett tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételeit köteles üzletszabályzatba foglalni és a bank ügyfelek fogadására szolgáló helyiségeiben közzétenni és ingyenesen az ügyfél (vagy csak a termékek iránt érdeklődő) rendelkezésére bocsátani.

Valuta

Készpénzben lévő külföldi pénznem bankjegyben és érmében.

Vásárlási limit (hitelkártya)

Egy napon belül a hitelkártyával vásárlásra fordítható összeg, amelynek összegét a hitelkeret erejéig a hitelkártya tulajdonosa határoz meg.

Végrehajtási jog

A végrehajtási jog az ingatlan-nyilvántartásba a bírósági és közigazgatási végrehajtás keretében kerül bejegyzésre. A végrehajtó az ingatlan lefoglalásának ügyében megkeresi a földhivatalt, a végrehajtási jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével történik meg. Az ingatlan értékesítése rendszerint árverésen történik. Végrehajtási jogot a bírósági végrehajtásra, valamint a köztartozás behajtására vonatkozó szabályok korlátai között egész ingatlanra, vagy egész tulajdoni illetőségre lehet bejegyezni, a tulajdoni lap III. részére.

VIBER

Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer. Belföldi átutalásoknál használják a bankok.

Visa

Az egyik legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok és bankkártyás fizetési rendszer. A Visa kártyákat minden olyan helyen elfogadják, ahol a Visa embléma megtalálható.

Zálogjog

Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. A zálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást (például kölcsönt) visszakapja, illetve a szolgáltatásáért később járó ellenszolgáltatást megkapja, mert ha ez nem történik meg, a zálogjogosult a zálogtárgyból kereshet kielégítést. A zálogjog abszolút hatályú, azaz mindenkivel szemben hatályos. A zálogjogból való kielégítést mindenki köteles tűrni, aki a zálogtárgyon a zálogjog alapítását követően valamilyen jogot szerez. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál (tehát járulékos jellegű, kivéve az önálló zálogjogot). Ha a követelés csökken, a zálogtárggyal való felelősség is ennek arányában csökken. Kielégítés esetén a különbözet a zálogtárgy tulajdonosáé.

Zálogjogosult

Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára a jelzálog alapítása történik. Zálogkötelezett Az a természetes személy, aki ilyen minőségében írja alá a bankkal, mint zálogjogosulttal a zálogszerződést. Arra vállal szerződésben kötelezettséget, hogy amennyiben a kölcsön adósa szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a bank, mint zálogjogosult a kölcsönszerződésből eredő tartozás erejéig a zálogul lekötött vagyontárgyból kielégítést kereshet, melyet a zálogkötelezett köteles tűrni. A zálogkötelezettnek rendelkezési joga van a zálogtárgyon, a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanon tulajdonjogot szerez vagy tulajdonjoggal rendelkezik és arra enged zálogjogot.

Zárolt összeg (hitelkártya)

Azoknak az elvégzett tranzakcióknak az összege, amelyeket a számlatulajdonos már elvégzett, de még a számlázási periódusban nem lettek lekönyvelve.

FOGALOMTÁR

Fontosabb kifejezések és rövidítések gyűjteménye.

Illeték Fajták

Vissza a tetejére

Visszterhes vagyonátruházási illeték


Kapcsolódó, letölthető file: Visszterhes vagyonátruházási illeték

Ingatlan öröklési illeték


Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan öröklési illeték

Ingatlan ajándékozáskor fizetendő illeték


Illeték bejelentkezési kötelezettség


Kapcsolódó, letölthető file: Illeték bejelentkezési kötelezettség

Adózás

Vissza a tetejére

Az ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének adózása


Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adózása


Építmény, Telek, Kommunális, Luxusadó


Lakóingatlan eladásához kapcsolódó adózás

Ingatlan eladása utáni adózás
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan eladása utáni adózás

Földhivatalok

Vissza a tetejére

Földhivatalokról


Kapcsolódó, letölthető file: Földhivatal Szerepe

Dokumentumok


Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan nyilvántartási kérelem
Kapcsolódó, letölthető file: Takarnet kérelem
Kapcsolódó, letölthető file: Tulajdoni lap igénylés

Földhivatalok országos listája


Kapcsolódó, letölthető file: Földhivatalok országos listája

Ügyvéd

Vissza a tetejére

Mulasztások

Ügyvédeknek tudnijuk kell
Kapcsolódó, letölthető file: Tudni kell

Ügyvédi ellenjegyzés


Kapcsolódó, letölthető file: Ellenjegyzés
Kapcsolódó, letölthető file: Kérelem a földhivatalhoz

Közjegyzőkről

Vissza a tetejére

Közjegyzőkről


Kapcsolódó, letölthető file: KözjegyzÅ‘krÅ‘l, Illetékesség

Letöltés

Vissza a tetejére

Szerződések


Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan adásvételi elÅ‘szerzÅ‘dés
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan adásvételi szerzÅ‘dés
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan csereszerzÅ‘dés
Kapcsolódó, letölthető file: 1990. évi XCIII. tv. az illetékekrÅ‘l

Nyomtatványok

Egyéb letölthető dokumentumok
Kapcsolódó, letölthető file: ElÅ‘vásárlási jogosult nyilatkozata
Kapcsolódó, letölthető file: Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

Ingatlanpiaci Hírek

Vissza a tetejére

Ingatlan Értéknövelő

Hogyan növelhetjük meg otthonunk értékét?
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan értéknövelÅ‘
Kapcsolódó, letölthető file: Kiadvány
Kapcsolódó, letölthető file: Kiadvány 2.
Kapcsolódó, letölthető file: Kiadvány 3.

Lakáspiac

Hová tart a lakáspiac?
Kapcsolódó, letölthető file: Hová tart a lakáspiac?

Lakáspiaci változások Magyarországon és Budapesten

Lakáspiaci változások
Kapcsolódó, letölthető file: Lakáspiaci változások

Energiahatékonyságról

www.enegiaklub.hu oldal kiadványaiból és rovataiból.
Kapcsolódó, letölthető file: Energiahatékonysági trendek
Kapcsolódó, letölthető file: Enegiáról okosan
Kapcsolódó, letölthető file: "Használd ki a napot"
Kapcsolódó, letölthető file: Háztartásigép
Kapcsolódó, letölthető file: Hol szökik az energia?

Lakásvásárlók a válságról

Lakásvásárlók a válságról.
Kapcsolódó, letölthető file: Vélemények

Jelzáloghitelezési Válságról

A piac reagál a válságra. Forrás: Otthon Centrum.
Kapcsolódó, letölthető file: Válságról

Segítség a látógatóknak

Vissza a tetejére

Ellenőrző lista a helyszíni megtekintéshez

Ellenőrző lista-Ingatlan vásárlás
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan vásárláshoz segítség

Hasznos információk, segítségek a látogatók számára

Hasznos-Segítség
Kapcsolódó, letölthető file: Hasznos-Segítség

Ingatlan eladási útmutató

Vissza a tetejére

Ingatlan eladási útmutató

1.Ingatlan eladási útmutató tartalomjegyzék 2.Ingatlan eladási útmutató
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan eladási útmutató

Ingatlan vásárlási útmutató

Vissza a tetejére

Ingatlan vásárlási útmutató

1.Ingatlan vásárlási útmutató tartalomjegyzék 2.Ingatlan vásárlási útmutató
Kapcsolódó, letölthető file: Ingatlan vásárlási útmutató

Lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (VI

Vissza a tetejére

Lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (VI.27.)

Kormányrendelet módosításáról
Kapcsolódó, letölthető file: Rendelet
Kapcsolódó, letölthető file: Rendelet 2008.06.30.-tól

Magyarországi lakásárak- Ingatlan adatbázis

Vissza a tetejére

Lakásárak

Megközelítő értékek, ingatlanárak.Célja ezeknek az értékeknek, hogy becsléseket lehessen végezni az adott város, környék valós lakásáraira vonatkozóan.
Kapcsolódó, letölthető file: Baranya Megye lakásárai 2005-ben.

Hasznos linkek

Vissza a tetejére

Hasznos linkek

Irányítószám kereső, Okmányirodai internetes időpont foglalás, Tudnivalók ingatlan vásárláskor és eladáskor, Földhivatal adatbázis, Földhivatali Információs Rendszer, Közjegyzők, illetékhivatalok, Típus szerződések, dokumentumok, Építési engedély, Országos lakás és építésügyi Hivatal, Cégbírósági információk, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet, Ügyvédi kamarák,
Kapcsolódó, letölthető file: Hasznos linkek

Tippek, tanácsok

Vissza a tetejére

Tippek-tanácsok az ingatlan eladáshoz

1. Tippek kicsit másképpen az eladásról
Kapcsolódó, letölthető file: Tippek 1.